Conditionally Exempt Generators (CE)

Conditionally Exempt Generators (CE): ” dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nguồn thải được miễn có điều kiện
Giải thích thuật ngữ: Là người hay doanh nghiệp thải ra chất thải nguy hại ít hơn 220 pound/ tháng. Việc miễn trừ có trong phần lớn quy định, chỉ bị đòi hỏi phải xác định liệu chất thải có độc hại hay không, khai báo cho tiểu bang hay cơ quan địa phương có liên quan, và vận chuyển chất thải với nhà vận chuyển được ủy quyền hợp pháp đến nơi cho phép xử lý rác. (Xem: nguồn thải số lượng nhỏ.)