establish a corner in (the market) (to…)

‘establish a corner in (the market) (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: lũng đoạn (thị trường); đầu cơ tích trữ