estimated time of sailing

‘estimated time of sailing ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: ngày khởi hành dự tính (của tàu bè)