Eurailpass

‘Eurailpass ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy chứng giá đặc biệt tàu hỏa châu Âu