ex plantation

ex plantation ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (giá) giao tại đồn điền; giao tại nông trường