export multiplier

‘ export multiplier’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sô’ nhân xuất
khẩu (số tăng gấp bội của mức xuâ’t khẩu)