Financial And Monetary Crisis

‘financial and monetary crisis ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khủng hoảng tài chính và tiền tệ