For Account Of Payee

‘for account of payee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: nhập vào tài khoản của người nhận tiền