For Postal Inspection Open Here

‘for postal inspection open here ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: để
kiểm tra bưu chính