Foreclosure

‘foreclosure ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự tịch thu tài sản để thế nợ; sự sai áp (bất động sản); sự thủ tiêu quyền chuộc của thế chấp