Foreign

‘foreign ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (thuộc) nước ngoài; từ nước ngoài vào; ngoại quốc; ngoại lai; ở nước ngoài; quốc ngoại; đôi ngoại; ngoài; bên ngoài; ngoại