Foreign Exchange Retaining System

foreign exchange retaining system’ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ giữ lại ngoại hối