Foreign Personal Holding Company

‘foreign personal holding company ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: công ty tư nhân nước ngoài