Foreign Quarantine Regulations

‘foreign quarantine regulations ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều lệ kiểm dịch đôi ngoại