Forward

‘ forward ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tới trước; đặt trước; thuộc về hàng hóa kỳ hạn; gởi di (hàng hóa); chuyển giao; phát chuyển; gởi chuyển tiếp