Forward Contract

‘forward contract ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hợp đồng (giao hàng) dài hạn; hợp đồng hàng hóa kỳ hạn