Freely Convertible Currency

‘freely convertible currency ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đồng tiền chuyển đổi tự do