Freight

‘ freight’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hàng hóa; hàng chđ; sự vận chuyển hàng hóa; việc chuyên chở; vận phí; cước vận chuyển đường thủy; cước chuyên chở; lợi nhuận chuyên chở