Freight And Gratuity

‘freight and gratuity ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận phí và tiền bồi dưỡng; vận phí và tiền thưởng