Freight And Insurance Paid To

‘freight and insurance paid to ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận
phí và phí bảo hiểm được trả tới