Freight Contracting

‘freight contracting ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: việc hợp đồng thuê tàu (để chd hàng)