Freight Market

freight market ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thị trường vận tải hàng hóa; thị trường thuê tàu