Freight Or Carriage And Insurance Paid To…

freight or carriage and insurance paid to… ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận phí và phí bảo hiểm được trả tới