Freight Payable At Destination

‘freight payable at destination ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận
phí (do bên mua) phải trả tại điểm đến