Freight Prepaid

‘ freight prepaid ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: vận phí đã trả trước; vận phí đã trả lúc gởi hàng; vận phí đã trả tại cảng bốc