Freight Ton Ton-No

‘freight ton ton-no ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thuê tàu; tấn vận phí; tân cước; tấn vận tải