Full-Bodied Currency

‘ full-bodied currency ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đồng tiền toàn vàng và vàng bạc; đồng tiền có mệnh giá tương đương giá trị thực