Garbling

‘ garbling’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (phí) lựa lấy cái tốt; tuyển chọn; tinh tuyển