General Letter Of Hypothecation

‘general letter of hypothecation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thư thế chấp tổng quát; thư thê chấp chung