General Operations Assessment

‘general operations assessment ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bảng tổng kết hoạt động chung