General Partnership

‘general partnership ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: công ty hợp doanh thường; hội buôn hợp danh vô hạn