General Salesman

‘general salesman ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người đại diện (bán hàng chung cho) nhiều hảng