General Terms And Conditions

‘general terms and conditions ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: các
điều kiện tổng quát; thể thức chung