General Terms And Conditions Of Sale

general terms and conditions of sale ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (các) điều kiện chung về bán