General Theory Of Employment, Interest And Money

‘general theory of employment, interest and money ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: nguyên lý chung vẽ công ăn việc làm, lợi ích và đồng vổn