Generalized Non-Reciprocal Non- Discriminatory System Of Preferences

‘generalized non-reciprocal non- discriminatory system of preferences ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ ưu đãi (thuế