Gilt-Edged Bill

‘gilt-edged bill ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hôi phiếu viền vàng; hôì phiếu nhà nước; hối phiếu thượng hạng