Giro (System)

‘giro (system) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hệ thông chuyển tiền trực tiếp (qua ngân hàng, bưu điện); chế độ trả chuyển khoản trực tiếp