Give On (To…)

‘give on (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giao cho phí triển hoãn giao dịch (cổ phiếu); cho (người môi giới) vay tiền cổ phiếu để kiếm lời