Give Up A Business (To…)

‘give up a business (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bỏ kính doanh, làm ãn, giao dịch; ngưng hoạt động