Glut

‘glut ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (sự) thặng dư, dư dật; thừa thãi; dồi dào; phong phú; quá mức; cung cấp quá nhiều; tràn ngập hàng trữ; cung cấp quá nhiều; dự trữ hàng quá mức