Go-Go

‘go-go ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (cổ phiếu…) lời nhiều nhưng đầy rủi ro; có tính đầu cơ cao