Government Controlled Corporation

‘ government controlled corporation’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: công ty hợp doanh (giữa nhà nước và tư nhân)