Government deficit

“‘Government deficit.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Thâm hụt của Chính phủ.
Giải thích thuật ngữ: Xem BUDGET DEFICIT.