Government Nation Mortgage Association (GNMA)

“‘Government Nation Mortgage Association (GNMA).”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Hiệp hội cầm cố quốc gia của Chính phủ.
Giải thích thuật ngữ: Cơ quan của chính phủ Mỹ trợ giúp thị trường cầm cố nhà ở.