Government Procurements

‘ government procurements ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: việc tiếp liệu, việc mua của nhà nước