Government spending and net taxes

“‘Government spending and net taxes”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Chi tiêu của chính phủ và thuế ròng.
Giải thích thuật ngữ: