Governor

‘governor ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: viên chức chính phủ đứng đầu một địa phương