Graduated Payment Mortgage

‘graduated payment mortgage ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoản vay thế chấp với mức trả táng dần làm nhiều kỳ