Grant

‘grant ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự cho; sự ban cấp; sự tặng dữ; tặng vật; tặng khoản; sự chuyển nhượng; chứng thư chuyển nhượng (tài sản); tiền trợ cấp; ban; cấp; nhượng